Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Svensktalande advokater i USA

Svenska advokater i USA

 

Svensktalande advokater i USA

Swedish-American Bar Association (SABA) tillhandahåller en förteckning över svensktalande advokater som är verksamma i USA. Föreningen grundades 1993 som ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. 

SABA har under åren också utvecklats till en källa för svensk-amerikanskt näringsliv och enskilda att enkelt finna svenskspråkig juridisk rådgivning i USA. 

Medlemmarnas verksamheter omfattar i stort sett alla juridiska områden inklusive internationell affärsjuridik, fastighetsrätt, fordringstvister, immaterialrätt, arvs- och gåvorätt samt visum- och arbetstillståndsärenden. 

I medlemsförteckningen finns information om respektive advokats verksamhetsområde. Kontakta lämplig advokat direkt beträffande frågor och rådgivning.  

För ytterligare information om SABA kontakta:

Mikael Koltai
Attorney at Law
5020 Campus Drive
Newport Beach, California 92660
Tel: 949-706-9111 · 760-436-9600
Toll Free: 888-MKOLTAI
E-mail: mikael@koltailaw.com